فرهنگ واژه ها :

جعبه ی شن / sandbox

 محيطي امن براي اجرا ، مکانيزم حفاظتي که برنامه را از دستيابي يا تغيير حافظه يا فضاي ديسک خارج از مجوزهاي خاص آن حفاظت مي کند . اين ويژگي امنيتي از تخريب سيستمي که برنامه ها روي آن اجرا مي شوند . جلو گيري مي کند . مثلاً برنامه اي از java  که از اينترنت گرفته شده . درون يک جبه شن  اجرا مي شود تا به ديسک سخت کامپيوتر مرورگر دسترسي نداشته باشد.