فرهنگ واژه ها :

نام عاریتی؛ نام مستعار ؛ نام جانشین / alias

نام جايگزين در مک اينتاش يک کپي از تصوير فايل که راه ديگري را براي اجراي برنامه کاربردي يا باز کردن يک فايل .کشو .يا ديسک تامين ميکند. اين کپي جايگزين را مي توان در جايي که مناسب مي دانيد قرار دهيد در فهرست آپل يا کشوي خاصي عنوان تصوير جايگزين با حروف ايتاليک نشان داده شود. در ويندوز 95اواس نام اين جايگزين شورت کات ميانبر است