فرهنگ واژه ها :

مک اینتاش عمگین / sad mac

 تصويري از کامپيوتر مک اينتاش که يک اشکال سخت افزاري را در دستگاه اعلام مي کند . و در نتيجه نمي تواند راه اندازي را به پايان برساند . عددي که در زير تصوير نوشته شده . يادداشت کنيد و پس از خاموش کردن کامپيوتر مطمئن شويد که تمام کابلها درست هستند. دوباره کامپيوتر را راه اندازي کنيد . اگر تصوير غمناک کامپيوتر مک اينتاش دوباره ظاهر شد . به تعميرکار اطلاع دهيد .
نمایش IP بازدیدکنندگان
نکته روز
حضرت علی (ع) فرمودند : زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.
مناسبت ها